Franco Debono’s blog is the new place to be

By | August 8, 2012

It seems like Franco Debono’s blog is the new online place to be. Very hard to comprehend how such a poorly written blog can attract so many visits. It’s uncanny how he just posts a blog and within minutes it’s filled with comments!

Well yes this is me being incredibly jealous, I have no trouble admitting it. I sweat little droplets of blood trying to write something which is coherent and which might be of interest, but it seems that all the general public wants is lack of grammar, spouting of accusations and a platform to in turn continue with the appalling writing and the spouting of more accusations.

However I admire Franco Debono for keeping this up, he posts religiously. The question is, is that enough to really convey his message to those among us who are skeptical of all this fluff? My answer for now is leaning towards the NO. There are some things which really irritate me, and make me immediately dismiss any argument he’s trying to keep up;

His sentence structure;

Franco Debono is a lawyer first and foremost, meaning he’s spent a considerable amount of time at University, meaning he should know how to formulate a sentence right? Wrong…

taken from http://www.francodebono.com/2012/08/08/austin-gatt-today-and-in-the-80s/

 

His thinking in Maltese, and half translating to English

Not much to say apart from the fact that at his level of education I expect a little more

taken from http://www.francodebono.com/2012/08/03/pawl-siehbi-go-and-tell-it-to-the-greco/

 

His childish name calling

We all know who you are referring to so stop acting childish and call a spade a spade. Coming out with creative names will not win you points in any department other than the mediocre one. What’s been done below – VERY petty!

taken from http://www.francodebono.com/2012/08/06/from-clerk-to-millionaire-in-a-few-years/

 

Having said all this, I want to personally say thanks to Franco Debono for taking the time to create his blog. The amount of traffic Google sends my way with the search terms “Franco Debono Blog” is quite astounding. And for those who are reading this blog just for the link, here it is; www.francodebono.com.

One word of advice Dr Debono, the things you are writing are published in black and white, meaning that once they are out there you CANNOT take them back.

 • xminglu

  http://www.francodebono.com/2012/08/18/corruption-next-elections-battlefield/

  xminglu
  Aug 19, 2012 @ 05:52:50

  Your comment is awaiting moderation.

  Meta l-gustizzja tkun qed tinvestiga xi rejat , l-ewwel ma tfittex u tindaga hu l-ghala sar ir-rejat, f’termini legali ;il-mottiv .

  Staqsejt kemm ‘l-darba lili nnifsi x’hinu l-mottiv tal-ghemil ta’ kull politiku , u rarament mort hazin. hekk per ezempju li JPO holoq dik il-private member’s bill biex ikun jista jiddivorzja minn ma Marlene ,jew li Mugliette astjena ghax il-prim ministru ma hax pjacir bl-intricci tal-pont Manwel Dimech.
  Sakemm int , Franco, kellek it-tama li ssir ministru QATT ma lissint kelma kontra il-PN , mhux talli hekk, talli waqt il-baggit mort issabbat idek b’approvazzjoni ghal-kull haga li ghamel Gonzi, ma stajniex nimmisjawk ghax mort ezatt bil-qieghda bid-dritt il-kamera tat-televixin.
  Jien wiehed milli ivvutajt lilek ghal biex ikollna demm gdid flok Ninu, ghax kienu jghidu li kien kiesah.Tellajt lilek li hrigt mal partit tieghi u spiccajt tispara kontra shabek fil-partit biex tilhaq int , spiccajt biex tajjart lil bniedem rispettat u ta’ l-affari tieghu minn ministru u fl-ahhar tal-mazzita sibna z-zbiba ghax ilsienek kixef il-MOTTIV meta ghidtlu ” Hu go fik! Dak li tieħu talli tagħmili l-ħsara mal Prim Imħallef”.
  M’ilux , int Franco ghidt kemm thobb lil-partit u kwazi ghidt li hrigt minn guf ommok ixejjer il-bandiera tal-PN, nies bhalek ibezzawni, jien familti Laburisti u Nazzjonalist ghax konvint li x’hin titfa’ kollox fil-mizien issib li in-Nazzjonalisti li suppost thobb int, ghamlu bil-kbir iktar mil-Laburisti, il-keffa tal-mizien taqleb sew favur in-Nazzjonalisti, ghax il-MOTTIV taghhom kien li jtellghu lil-KULLHADD ‘il-fuq , mhux inizzlu lis-sinjur u jaghtu l-loqom lis-suppost batut biex jibqa’ jiddependi minnhom.
  Int kellek tir f’rasek li ssir ministru , ghax suppost gibt hafna voti u ‘irbaht’ it-tellieqa ma Louis u Helen. Alla hares intellghu ministri lil-min igib l-aktar voti !
  Il-hin kollu ghaddej bil-meritokrazija u titlob ir-rizenja ta’ shabek fil-partit minn ministri u kandidati. Mela ghax ambulanza tieqaf f’nofs ta’ triq jehel il-ministru?Jekk tinzillek ir-rota tal-karozza f’nofs ta’ triq tibdel ‘il min isewwilek?
  Il-MOTTIV tieghek wara dan il-blog u wara li nhares lura ta’ x’ghamilt f’ismi MHUX GEJ MIS-SEWWA gej minn kilba ghal-poter li hadd m’hu se jafdak bih, l-affarijiet u r-riformi li ridt li jsiru hloqtom biex timbarazza lil-Partit li suppost thobb imma m’ghamilthomx b’imhabba. Fuq dan diga ktibtlek u wegibtni u nehhejtli il-kumment li ktibtlek , int li tghid li inti rett u tisthajlek xi magistrat Taljan imexxi xi mani pulite!
  Haffirt hoffra li ma’ tista’ qatt tohrog minnha, issa meta jitla’ Joseph li tant qieghed tghinu biex jitla’ fil-gvern , jahtrek magistrat u wara imhallef.
  L-elezzjoni li jmiss se tigi miggielda fuq l-ghazla tal-kandidati , jien l-ewwel se ntih lil-Schiavone , hekk inserrah rasi li l-vot tieghi jigi raprezentat sew.

  Reply

  • xminglu

   Reply

   Franco Debono
   Aug 19, 2012 @ 09:36:28

   @ xminglu :

   look out because i will be replying to all this in a future blog very soon.

   Reply

   Mario allison
   Aug 19, 2012 @ 09:58:08

   Lanqas tidher li int nazzjonalist min tal qalbi siehbi… Sa fejn naf jien schiavone mhux kandidat mal PN ghal elezzjoni li gejja, dan kif taf iktar min kullhadd li ha jithalla johrog?? Inti tghamel parti mill esekuttiv? Jekk iva u ha thallu lil schiavone jikkontesta…. O DIO MIO …. CHE DOLORE…. ARRIVEDERCI PER SEMPRE AL GOVERNO… excuse my italian … But i hope you get the message

   Reply

   Franco Debono
   Aug 19, 2012 @ 10:06:38

   @ xminglu :

   however at this point i would be interested in your comment about the fact that hermann schiavone some years ago made a false, baseless, unfounded and illegal allegation in my regards and when he was asked by the party to either substantiate or withdraw it he did nothing.

   is this serious?
   is this schiavone’s party loyalty?

   Reply

   xminglu
   Aug 19, 2012 @ 11:01:17

   Your comment is awaiting moderation.

   La mhux se jhallu lilek tohrog bilfors johrog jew tohrog xi Schiavone (ismijiet ma ktibtlekx), kemm infakkrek li l-mara tieghu gabet iktar voti minnek fl-elezzjoni ta’ xi zmien ilu.

   Nazzjonalist tal-qalba m’hinix, dak it-timbru jinghata meta ma jinstabux argumenti sodi u cari biex jirribattu argumenti tajbin li jridu jkunu pubblikati.

   Bilhaqq , dawn ir-risposti qed jidhru fuq blogs ohrajn halli il-pubblicita li jixtieq Franco ma tonqosx.

   Lil Franco : b’ghemilek qed tgharraq jew ahjar gharraqt l-isem tajjeb li seta’ kellek , u qed taghmel bhal Sansun li wara li ra li tilef kollox qatel lilu nnifsu u lil kull min kien hemm mieghu.

   Grazzi talli tajt widen ghal li ried jghidlek wiehed li vvota lilek bhala demm gdid tal-PN. B’ghemilek inhoss li ittradejt il-fiducja li kelli fik billi tajtek l-iktar haga li stajt naghtik kull hames snin, il-vot tieghi. Jien ma vvutajtlekx biex issir ministru , ivvutajtlek ghax hsibt li kont genwin.

   Jien wiehed minn dawk li mmur nivvota u nistenna li l-partit li jitla (jitla min jitla) ixammar il-kmiem u jgib il-pajjiz il-quddiem kemm jista fic-cirkustanzi, u bhal kull votant QATT ma jistenna li l-PARTIT li ghalih ivvota (AHNA NAGHTU L-UNU LIL-PARTIT) jigi imminat mil-kandidat li ghalih inkunu vvutajna ; dak insejjahlu tradiment.
   Sahhiet

   Reply